Amir Farshbaf جمعه 9 خرداد 1393 03:28 ب.ظ نظرات ()


‌تحصیلات‌ پیش‌ از دانشگاه‌

دوره آموزش ابتدایی در كشور اوکراین 9سال به طول می انجامد.دانش آموزان سپس می توانند در دبیرستان های متوسطه به مدت 3 سال تحصیلات خود را ادامه دهند و دیپلم دبیرستان دریافت نمایند و یا در مدارس حرفه ای یا مؤسسات آموزشی غیر دانشگاهی به مدت 3سال ادامه تحصیل داده،دیپلم دریافت نمایند.دانش آموختگان دبیرستان های متوسطه مجاز به ادامه تحصیل در مؤسسات آموزش عالی می باشند.

تحصیلات‌ دانشگاهی‌

آموزش عالی در كشور اوکراین تحت نظارت وزارت آموزش و علوم می باشد. در كشور اوکراین سه سطح آموزش عالی وجود دارد:1) دوره كارشناسی؛ 2) دوره كارشناسی ارشد و دیپلم تخصصی؛ 3) دوره نامزد علوم (برابر با دوره Ph.D.)

دوره‌های‌ تحصیلی‌

1. Bakalavr (Bachelor): شامل حداقل 4 سال تحصیل در مؤسسات آموزش عالی.

2. Magistr (Master), Specialist Diploma: مدرك Magistr شامل 1 الی 2 سال تحصیل پس از دوره Bakalavr و دفاع از پایان نامه و گذراندن امتحانات نهایی می باشد. مدرك Specialist Diploma به دو طریق ارائه می شود: حداقل یك سال تحصیل پس از دوره Bakalavr و یا 5 الی 6 سال تحصیل پیوسته پس از دیپلم دبیرستان.مدرك Specialist Diploma نشاندهنده یك تخصص حرفه ای است و دارندگان این مدرك مجاز به فعالیت در مشاغل تخصصی و ادامه تحصیل در دوره دكتری می باشند.این مدرك پس از اتمام تحصیلات، دفاع از پایان نامه، و گذراندن امتحانات نهایی به دانش آموختگان ارائه می شود.

3. Kandidat Nauk (Ph.D.):شامل حداقل 3سال تحصیل با داشتن مدرك Specialist Diploma یا Magistr (Master).دانشجویان در این دوره با روش های مختلف تحقیق و آموزش آشنا می شوند و در برخی دروس رشته مربوط امتحان می دهند. پس از تهیه رساله دكتری و دفاع از آن،مدرك Kandidat Nauk به دانش آموختگان ارائه می شود.

نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارك‌ تحصیلی صادره از دانشگاه های گروه یک‌

1. مدرك Bakalavr (Bachelor) با حداقل 4 سال تحصیل در دانشگاه های معتبر به شرط دارا بودن دیپلم 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی با معدل کتبی حداقل 14 در رشته مرتبط با رشته تحصیلی مقطع بالاتر، "كارشناسی" ارزشیابی می شود.

تبصره: مدارك تحصیلات نیمه حضوری و غیرحضوری در مقطع كارشناسی (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از نوامبر 2008 باشد) "غیرقابل ارزشیابی"خواهد بود.همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است.

2. مدركMagistr با حداقل 1 الی 2سال تحصیل به شرط دارا بودن مدرك كارشناسی معتبر با معدل حداقل 14 در رشته مرتبط با گروه آموزشی مقطع بالاتر،"كارشناسی ارشد" ارزشیابی می شود.

تبصره: مدارك تحصیلات نیمه حضوری و غیرحضوری در مقطع كارشناسی ارشد (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از نوامبر 2008 باشد) "غیرقابل ارزشیابی" خواهد بود. همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است.

3. مدارك Specialist Diploma با حداقل 5 الی 6سال تحصیل پیوسته بشرط دارا بودن دیپلم 12ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی و یا 1 الی 2سال تحصیل به شرط دارا بودن مدرك كارشناسی معتبر، پس از بررسی علمی كه شامل آزمون كتبی است،در صورت موفقیت "كارشناسی ارشد" ارزشیابی می شود.

تبصره:مدارك تحصیلات نیمه حضوری و غیرحضوری در مقطع كارشناسی ارشد (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از نوامبر 2008 باشد) "غیرقابل ارزشیابی"خواهد بود. همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره درگواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است.

4. مدرك Kandidat Nauk با حداقل 3 سال تحصیل در دانشگاه های معتبر به شرط دارا بودن مدرك كارشناسی ارشد معتبر با معدل حداقل 15 در رشته مرتبط با گروه آموزشی مقطع بالاتر، و ارائه دو مقاله علمی از رساله دكتری در نشریات علمی- پژوهشی معتبر "دكتری" ارزشیابی می شود.


تبصره 4-2:مدارك تحصیلات غیرحضوری در مقطع دكتری (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از نوامبر 2008 باشد) "غیرقابل ارزشیابی" خواهد بود. همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است.


نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارك‌ تحصیلی صادره از دانشگاه های گروه دو‌


‌1. مدارك‌Bakalavr صادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده، با حداقل‌ 4 سال‌ تحصیل‌ به‌ شرط‌ دارا بودن‌ دیپلم‌ 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی، پس‌ از بررسی‌ علمی‌ كه‌ شامل‌ آزمون‌ كتبی‌‌ است، و همچنین پس از احراز تسلط متقاضی به زبان تحصیل در كشور خارجی (شامل قابلیت‌های گفتاری و نوشتاری به زبان رسمی تحصیل و یا زبان رسمی كشور محل تحصیل)، در صورت‌ موفقیت‌ "كارشناسی"ارزشیابی‌ می‌شوند.


تبصره:مدارك تحصیلات نیمه حضوری و غیر حضوری در مقطع كارشناسی چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر 2008 باشد، "غیر قابل ارزشیابی" خواهد بود.

همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است.

2.مدارك‌Magister/Specialist Diploma صادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده‌ با توجه‌ به‌ دوره‌های‌ تحصیلی‌ قبل‌ از دانشگاه‌ و محتوای‌ دروس‌ دانشگاهی،با حداقل‌ پنج‌ سال‌ تحصیل‌ و به‌ شرط‌ دارا بودن‌ دیپلم‌12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی،یابا دارابودن مدرک کارشناسی معتبر با حداقل یک الی دو سال تحصیل، پس از بررسی علمی که شامل آزمون کتبی است،و همچنین پس از احراز تسلط متقاضی به زبان تحصیل در كشور خارجی (شامل قابلیت‌های گفتاری و نوشتاری به زبان تحصیل و زبان پایاننامه یا زبان رسمی كشور محل تحصیل)،در صورت موفقیت "كارشناسی ارشد" ارزشیابی‌ می‌شوند.

در صورتی که مدارک مقاطع Bakalavr و Magister (یا Specialist Diploma)از دانشگاه های این حوزه جداگانه ارائه شود،اخذ آزمون از هر مقطع بطور مستقل الزامی است. 

در مورد مدارك كارشناسی ارشد پیوسته نیز اخذ آزمون از هر دو مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد الزامی است. همچنین چنانچه متقاضی با ارائه تقاضای كتبی، خواستار ارزشیابی مدرك Magister (یا Specialist Diploma) خود به ماخذ "کارشناسی" باشد، آزمون در سطح کارشناسی به عمل خواهد آمد. در چنین حالتی، متقاضی نمی تواند بعداً تقاضایی برای بررسی مدارك خود در سطح كارشناسی ارشد ارائه نماید.


تبصره:مدارك تحصیلات نیمه حضوری و غیر حضوری در مقطع كارشناسی ارشد چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر 2008 باشد، "غیر قابل ارزشیابی" خواهد بود.همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است.


‌3. مدارك (Ph.D.) Kandidat Nauk كه شروع تحصیل دورة‌ مربوط به آن ها بعد از اول نوامبر 2008 باشد مشروط به انتشار حداقل دو مقاله كامل (Full Paper) در نشریات معتبر علمی‌ـ ‌پژوهشی، منتشره در كشورهای غیراز كشورهای مستقل مشترك المنافع و آسیای میانه٭ كه حداقل یكی از آنها دارای نمایه (Index) بین المللی باشد،و همچنین پس از احراز تسلط متقاضی ارزشیابی مدارك تحصیلی خارجی به زبان تحصیل در كشور خارجی (شامل قابلیت‌های گفتاری و نوشتاری به زبان تحصیل و زبان رساله و یا زبان رسمی كشور محل تحصیل)،با رعایت سایر ضوابط و مقررات قابل بررسی و ارزشیابی است. ضمناً رساله دكتری باید توسط شخص متقاضی (نه از طریق مترجم) نگاشته و ارائه شده باشد.


تبصره 3-1:هر مقاله باید دارای شرایط ذیل باشد:
• در زمان تشكیل پرونده ارزشیابی به چاپ رسیده باشد (مقالات ارائه شده در كنفرانس ها ـ هرچند كه نمایه بین المللی داشته باشند ـ احصاء نمی شود).
• دانش آموخته مؤلف اصلی آن باشد .
• موضوع آن هم راستا با رساله دكتری باشد.
مقالات توسط حداقل دو عضو هیات علمی متخصص در رشته مربوط بررسی و تألیف آنها توسط متقاضی احراز خواهد شد.
تبصره 3-2:چنانچه تاریخ شروع به تحصیل قبل از اول نوامبر 2008 باشد،ارزشیابی مدارك تحصیلی صادره از دانشگاههای کشور یاد شده در مقطع دكتری منوط به ارائه حداقل یك مقاله كامل علمی (Full Paper) برگرفته از رساله دکتری در نشریات علمی- پژوهشی، منتشره در كشورهای غیر از كشورهای مستقل مشترك المنافع و آسیای میانه ودارای نمایه (Index) بین المللی با رعایت شرایط مندرج در تبصره 3-1 می باشد.


*چاپ مقاله در نشریات علمی پژوهشی دارای نمایه (Index) بین المللی و ضریب تأثیر (Impact Factor) منتشره در كشورهای فدراسیون روسیه، جمهوری اوكراین، لهستان، رومانی، بلغارستان، جمهوری چك، اسلواكی،اسلوونی،لتونی و لیتوانی،مشروط به این كه متقاضی، دانش آموخته كشور منتشر كننده نشریه نباشد نیزبلامانع است.


تبصره 3-3:مدارك تحصیلات غیرحضوری در مقطع دكتری (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر 2008 باشد) "غیر قابل ارزشیابی" خواهد بود. همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است.


‌تبصره3-4‌:دانشجویان‌ بورسیه‌ وزارت‌ علوم، تحقیقات‌ و فناوری‌ به‌ این‌ دلیل‌ كه‌ در گزینش‌های‌ علمی‌ مربوط‌ قبول‌ شده‌ و در طول‌ تحصیل‌ تحت‌ نظارت‌ علمی‌ اداره‌ كل‌ بورس‌ و اعزام‌ و نماینده‌ علمی‌ وزارت‌ متبوع‌ بوده‌اند ملزم‌ به‌ ارایه‌ مقاله‌ موضوع‌ بند 3 نیستند.
منظور از نظارت‌ علمی، ارایه‌ گزارش‌ منظم‌ پیشرفت‌ علمی‌ شش‌ ماهه‌ به‌ نماینده‌ علمی‌ وزارت‌ متبوع‌ مستقر در سفارت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در مسكو یا اوکراین (شش‌ گزارش‌ در طول‌ دوره‌ تحصیل‌ دكترا) و تأیید دانشگاه محل خدمت است.
تبصره3-5‌: مدارك‌ موضوع‌ بندهای‌ یک،دو و سه‌ صادره‌ از دانشگاه‌هایی‌ كه‌ نامشان‌ درفهرست‌ ذیل آورده‌ نشده‌ است‌ نیز بشرط‌ آنكه‌ تاریخ‌ اتمام‌ تحصیلات‌ قبل‌ از ژانویه‌ 2002 میلادی‌ باشد بر اساس‌ معیار مذكور در همان‌ بندها بررسی‌ و ارزشیابی‌ می‌شوند.